Novi propisi iz oblasti indirektnog oporezivanja na dodatne vrijednosti

U “Službenom glasniku BiH”, broj 27/19 od 9. aprila 2019. godine objavljeno je „Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost“ (u daljem tekstu „Uputstvo“).

Uputstvo je donešeno na osnovu člana 52. stav (9) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje, te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, odnosno 17. aprila 2019. godine. Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o postupku povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja PDV prijave (“Službeni glasnik BiH”, broj 96/09 i 40/10).

Nadalje, u istom službenom glasilu objavljeno je i „Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i razrezom poreza po službenoj dužnosti“.

Ovim Uputstvom se bliže utvrđuju pravila u postupku kreiranja poreznih prijava u podsistemu ePorezi i postupanje sa poreznim prijavama za određeni porezni period te način kreiranja razreza poreza po službenoj dužnosti na osnovu porezne prijave koju Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu „UIO“) donosi u ime poreznog obveznika i koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi.

Uputstvo je donešeno na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje, te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi.

Navedeno Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, odnosno 17. aprila 2019. godine. Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje se primjenjivati Objašnjenje o načinu postupanja kod prijema i obrade PDV prijava za porez na dodanu vrijednost i prijava akcize, broj 01-02-2-761-8/10 od 22.11.2010. godine, 01-02-2-2582/11 od 29.12.2011. godine, 02-2-1409/14 od 19.06.2014. godine, 02-2-1409-7/14 od 22.10.2014. godine i 01-02-2-1035-1/15 od 19.06.2015. godine i Instrukcija o razrezu poreza na dodanu vrijednost, akcize i cestarine po službenoj dužnosti (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/12 i 04/18).

Tretman povrata i odobrenja poreznog kredita i postupanja sa PDV prijavama
Imate pitanja?

KONTAKTIRATE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban poreski savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019