Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U „Službenom glasniku BiH“ broj 44/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost (u daljem tekstu „Pravilnik“). Ovim Pravilnikom izmijenjeni su i dopunjeni članovi 93, 94, 95, 97, 104, a  dodan je i novi član 95a.

Prve izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u odnose se na izmjenu člana 93. (Uvjeti za povrat PDV stranom poreznom obvezniku), koji sada glasi:

 • Strani porezni obveznik ima pravo na povrat PDV iz člana 53. Zakona, pod uvjetom da:
 1. je porezni obveznik u smislu člana 12. Zakona, ali u zemlji u kojoj ima uspostavljeno poslovanje, kao i da je registriran za plaćanje PDV u toj zemlji,
 2. nije registriran ili nema obavezu da se registrira za plaćanje PDV u Bosni i Hercegovini,
 3. nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik stalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini,
 4. ne vrši promet dobara i pružanje usluga u Bosni i Hercegovini, izuzev usluga iz člana 53. stav (2) tačka 2. od a) do c) Zakona,
 5. je imenovao zastupnika, koji je registriran za plaćanje PDV kod UIO, a koji će ga zastupati pred UIO s ciljem vršenja povrata PDV,
 6. je upisan u evidencije UIO i posjeduje evidencioni broj za svrhe povrata PDV iz člana 53. Zakona,
 7. povrat PDV traži za nabavke za koje bi postojalo pravo na odbitak ulaznog poreza, kada bi tu djelatnost obavljao u BiH,
 8. povrat PDV traži za nabavke za koje postoji pravo na odbitak u zemlji u kojoj obavlja djelatnost i ima uspostavljeno poslovanje,
 9. posjeduje originale poreznih faktura o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama u Bosni i Hercegovini, koje su izdate u skladu sa članom 55. Zakona.
 • Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat PDV, zastupnik stranog poreznog obveznika podnosi popunjen upitnik za svrhe evidentiranja iz stava (1) tačka f) ovog člana.

Član 94. (Zahtjev za povrat PDV) se mijenja u cjelosti i sada glasi:

 • Strani porezni obveznik ostvaruje pravo na povrat iz člana 53. Zakona putem zahtjeva za povrat PDV koji se podnosi na obrascu “PDV-SPO”, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Zahtjev za povrat PDV u ime stranog poreznog obveznika podnosi njegov zastupnik.
 • Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana strani porezni obveznik prilaže originale poreznih faktura iz člana 93. stav (1) tačka i) ovog pravilnika.
 • Zahtjev za povrat PDV se podnosi za period koji obuhvata najmanje tri mjeseca, a najviše kalendarsku godinu. Ukoliko se zahtjev podnosi za period od tri mjeseca, isti se podnosi kvartalno, i to za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. aprila do 30. juna, od 1. jula do 30. septembra i od 1. oktobra do 31. decembra. Zahtjev za povrat PDV može se podnijeti za period manji od tri mjeseca ako se odnosi na period koji obuhvata zadnji kvartal kalendarske godine.
 • Zahtjev za povrat PDV podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu kalendarsku godinu na koju se zahtjev odnosi.
 • Zahtjev za povrat PDV podnosi se samo za iznose PDV-a veće od 800 konvertibilnih maraka.
 • Izuzetno od stava (5) ovog člana, ukoliko se zahtjev za povrat PDV podnosi za period od jedne kalendarske godine, iznos PDV-a za koji se traži povrat ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraca.

U cjelosti je izmjenjen i član 95. (Provođenje postupka povrata PDV)  i sada glasi:

Uprava će bliže urediti način i postupak evidentiranja, uvjete za zastupanje, uključujući način i provođenje postupka povrata PDV stranim poreznim obveznicima.

Iza člana 95. dodaje se novi član 95a. (Postupanje po zaprimljenim zahtjevima), koji glasi:

„Zahtjevi za povrat PDV iz člana 94. Pravilnika, zaprimljeni, a neriješeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rješavat će se u skladu sa tada važećim propisima.”

U članu 97. iza stava (1) dodaje se novi stav koji glasi:

 • Izuzetno od stava (1) ovog člana, zahtjev za povrat PDV-a može se podnijeti i na dokumentu operatera kojeg je prodavac prije prodaje dobara ovlastio za povrat PDV-a stranom državljaninu, pod uvjetom da taj document sadrži sve podatke koje sadrži “PDV-SL-2” obrazac. Operaterom se smatra lice registrirano za plaćanje PDVa, prijavljeno UIO za obavljanje ove vrste djelatnosti, a koje posjeduje potpuni sistem za neposredno provođenje postupka povrata PDV-a stranim državljanima u elektronskom obliku.

U članu 104. mijenja se stav (3) i sada glasi:

 • Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvrši povrat PDV odmah, a ako se doznačava na račun kupca, odnosno podnosica zahtjeva, uplata se vrši u roku od trideset dana od dana prijema zahtjeva.

Također, iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

 • Ako se povrat PDV-a stranom državljaninu vrši putem operatera, shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika, s tim da operater ima pravo naplatiti naknadu (proviziju), tako da stranom državljaninu vraća ukupan iznos PDV-a umanjen za iznos naknade (proviziju) operatera. Operater dostavlja prodavcu potvrdu da je izvršio povrat PDV stranom državljaninu, a prodavac doznačava povrat ukupnog iznosa PDV-a na račun operatera.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV

 

Napomena:

Objava je rađena u saradnji sa našim poslovnim partnerom MERFI d.o.o. Sarajevo.

 

Kontakt:

Sanjin Pita, LL.M., ADIT                             

spita@pta.ba

Adnan Mataradžija, ovlašteni revizor

a.mataradžija@merfi.ba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Brčko DistriktaObaveze dostavljanja prepisa Arhivske knjige u J.U. Historijski Arhiv Sarajevo
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019