PDV tretman donacija i grantova

Nevladin sektor čini jedan od najznačajnih pokretača ekonomskih aktivnosti i direktnih stranih investicija u BiH. Stoga, uzimajući u obzir važnost istog, koristimo priliku da Vas informišemo o aktuelnim dešavanjima koja mogu imati značajan uticaj na budućnost nevaldinog sektora i njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.

Naime, nevladin sektor čini veliki broj udruženja koji su registrovani kod nadležnih ministarstava i čije djelovanje je, po svojoj suštini, neprofitnog karaktera. Finansiranje aktivnosti pomenutih udruženja je u potpunosti ovisno o donacijama i grantovima domaćih i stranih donatora, koji novčana sredstva stavljaju na raspolaganje udruženjima u BiH isključivo sa ciljem realizacije aktivnosti koje su neophodne za ostvarivanje humanitarnih ciljeva, a radi kojih su udruženja zapravo osnovana i registrovana.

Pomenute aktivnosti koje su finansirane putem donacija i grantova od strane domaćih i stranih donatora, prema našem saznanju, do ovog momenta nisu bila oporezovana PDV-om niti su kao takva problematizirana od strane Uprave za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu „UIO“). Međutim, tokom nedavne kontrole poslovanja jednog udruženja sa sjedištem u Sarajevu, koju je sprovela UIO, ovlaštenim licima predmetnog udruženja je jasno dato do znanja da će UIO određene kategorije donacija i grantova u postupku kontrole tretirati kao promet koji je oporeziv PDV-om, pozivajući se na član 57. Zakona o PDV-u, gdje se navodi da je „svako lice čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama i promet dobrima oslobođenim uz kredit u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će preći prag od 50.000 KM dužno je da se registruje prema ovom zakonu kao poreski obveznik.“

Inspektori su tokom kontrole izvršili uvid u izvještaje o provedenim aktivnostima, analitička konta prihoda, ugovore i sa aktivnostima povezane odluke, te da su na bazi priložene dokumentacije konstatovali da je predmetno udruženje prešlo oporezivi prag. Nadalje, na bazi pregledane dokumentacije inspektori su zaključili da glavne aktivnosti udruženja imaju karakter komercijalnih djelatnosti s obzirom na činjenicu da udruženje vrši izvještavanje donatorima po utrošku sredstava po projektima po osnovu kojih davalac sredstava doznačuje novčana sredstva i za uzvrat zahtijeva implementaciju projektnih aktivnosti sa ciljem da se potvrdi namjenski utrošak sredstava. Nadalje, UIO je zauzela stav kako u predmetnom slučaju primljene uplate predstavljaju naknadu za izvršeni promet realizacije projekta, u smislu članova 3. i 8. Zakona o PDV-u.

Međutim, u skladu sa obavještenjima koje je izdala UIO drugim poreznim obveznicima u pogledu tretmana ugovora o grantu, jasno je navedeno da se predmetom oporezivanja sa aspekta Zakona o PDV-u ne smatra isključivo transfer gotovog novca (donacija/grant) u situacijama kada takav transfer novca ne rezultiraju konkretnim aktivnostima od strane nevladine organizacije, odnosno primatelja granta. Prema stavovima UIO, u slučaju da je izvršen transfer gotovine, a za uzvrat je nevladina organizacija u obavezi poduzeti aktivnosti na ime postizanja određenih, ugovorom o grantu dogovorenih, ciljeva UIO će takav grant smatrati oporezivim u smislu Zakona o PDV-u, odnosno smatrat će ga aktivnostima poduzetim u okviru pružanja usluga koje se smatraju oporezivima u smislu Zakona o PDV-u. Pri tome se zanemaruje činjenica da su sve predmetne aktivnosti isključivo neprofitnog karaktera i u skladu sa statutarnim ciljevima i misiji zbog kojeg su nevladine organizacije osnovane, te da način dodjele grantova u većini slučajeva podrazumijeva zahtjev donatora da se sredstva namjenski utroše u dobrotvorne svrhe, a nikako da izvršavanje aktivnosti predstavlja bilo kakvu protuuslugu samom donatoru tj. davaocu sredstava.

Nadalje, javlja se dilema u smislu usklađenosti tumačenja neprofitne djelatnosti i grantova kojima se finansira implementacija projektinih aktivnosti kao oporezivog prometa sa praksom Europske unije, kao i VI direktive. Prema ranije iznesenom stavu, UIO će smatrati oporezivim PDV-om, u užem ili širem smislu, grantove koji su dobijeni na ime implementacije obrazovnih programa, programa pomoći i rekonstrukcije, programa izgradnje kapaciteta nevladinog i vladinog sektora, programe zapošljavanje, programe pružanja psiho-socijalne pomoći i druge razvojne programe koji imaju značajan uticaj na društvo kao cjelinu.

Napominjemo da se slični program implementiraju i u susjednim zemljama regije, te u drugim zemljama EU, i da su lokalni porezni organi zajedno sa sudskom praksom razvili vrlo složen pristup poreskom određenju grantova i projektnih aktivnosti koji se zasnivaju na nizu kriterija koji imaju za cilj utvrditi da li se, u svakom zasebnom slučaju, zaista radi o poslovnoj aktivnosti u smislu zakona o PDV-u.  Do ovog momenta UIO nije razvila niti obveznicima prezentovala jasne kriterije (podzakonskim aktima niti  tumačenjima Zakona o PDV-u), koji bi se koristili kao smjernice prilikom određenja poreskog tretmana grantova.

Odluka Ustavnog suda BiH u vezi roka za povrat PDV-a
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019